Milí návštevníci našich stránok,

MŠ Palučanská podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Poskytuje deťom predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania“. Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu „Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky“, ktorý bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu a bol schválený zriaďovateľom MÚ Liptovský Mikuláš. Jeho hlavným cieľom je  podpora vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

Mgr. Miroslava Jurčová 
riaditeľka