Všeobecné informácie

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Poskytuje deťom predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania“. Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu „Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky“, ktorý bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu a bol schválený zriaďovateľom MÚ Liptovský Mikuláš. Jeho hlavným cieľom je  podpora vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

Materská škola je dvojtriedna bez vlastnej kuchyne. Stravu zabezpečuje ŠJ pri MŠ – Vranovská. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov. Výnimku tvoria deti s odloženou povinnou  školskou dochádzkou. Ak to kapacita dovoľuje, môže byť prijaté aj dieťa mladšie ako tri roky, ktoré dosahuje požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.  Materská škola je umiestnená v rekonštruovanej rodinnej vile a obklopuje ju rozsiahla záhrada.

Prevádzka MŠ :  od 6.00 – 16.30 hod.

Obsadenie MŠ
riaditeľka : Katarína Devečková
učiteľky : Alena Fiačanová, Vlasta Liptáková, Jana Surmová

 

 

Ekonomický zamestnanec: Alena Janičinová

Školníčka: Ľubomíra Rušinová

Vedúca výdajnej školskej jedálne: Vladimíra Benčová

Spolupráca MŠ:

Krízové stredisko Pálkovo centrum,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

ZŠ - MŠ na Demänovskej ulici

ZUŠ Liptovský Mikuláš, Stredná polytechnická škola

Logopéd: Dr. Brdečková, Mgr. Zuzana Kubíková