Projekty

 

Projekty

 

Materská škola je zapojená do týchto projektov:

 

Projekt „ Škola podporujúca zdravie“

 

- je medzinárodný projekt. Na Slovensku sa začal presadzovať od roku 1992 ako národný projekt podporujúci zdravie. Do projektu sa zapojila aj naša MŠ a po splnení daných kritérií sme v roku 2003 získali certifikát a stali sa členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie

 

- cieľom je viesť deti, pracovníkov MŠ a rodičov k zdravšiemu spôsobu života, humanizovať edukačný proces, vytvárať pokojné prostredie s dobrými vzťahmi v MŠ

 

- úlohy vyplývajúce z projektu:

·         pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti a postupnosti

·         podporovať zdravý vývin detí

·         dodržiavať stanovený pobyt na čerstvom vzduchu (poznávacie vychádzky do prírody)

·         propagovať zdravú výživu a životný štýl (nástenky, zasadnutia RR, letáčiky, tanečný krúžok, deň chôdze „Hore Váhom - dolu Váhom“, celodenný výlet do prírody) ako prevenciu obezity

·         podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov (Deň mlieka - 3. 5.), ovocia a zeleniny (Svetový deň výživy - 16. 10.)

·         viesť deti k dodržiavaniu dentálnej hygieny

·         realizovať poradenské služby pre rodičov, zamerané na zlepšenie štýlu výchovy a starostlivosti o deti s vývinovými poruchami

·         skvalitniť spoluprácu školy a rodiny

 

„Environmentálny projekt“

 

- výchovu a sebavýchovu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia ponímame ako trvalý celoživotný proces

- je súčasťou ŠkVP „Palúčanské sovičky majú bystré hlavičky“

- cieľom je:

1.) viesť deti k poznávaniu prírody ako organickej časti životného prostredia

2.) poznávať podstatu ekologických zákonitostí, rozvíjať estetické cítenie, formovať citový, humánny a morálny vzťah k prírode, k ochrane a tvorbe životného prostredia

- spolupracujeme s centrami environmentálnej výchovy a občianskymi združeniami so zameraním na environmentálnu výchovu (OZ Tatry, SMOPaJ, NAPANT, SŠ Demänovská cesta)

 

 

- aktivity:

·         vychádzky do okolia MŠ zamerané ne poznávanie prírody

·         Žltý týždeň – environmentálna jeseň

·         starostlivosť o areál MŠ spolu s rodičmi a deťmi

·         starostlivosť o bylinkovú záhradu

·         Biely deň – hry so snehom a v snehu

·         zhotovovanie kŕmidiel pre vtáčky spolu s rodičmi

·         Modrý týždeň – Svetový deň vody 22. 3.

·         Zelený týždeň  - Svetový deň Zeme 22. 4.

·         environmentálna olympiáda pre deti okolitých MŠ

·         koncoročný výlet s cieľom poznávať vzdialenejšie okolie MŠ a prírodu

 

Projekt „Zdravie pre deti – deti pre zdravie“

 

 - týmto projektom sa podieľame v spolupráci s Krízovým centrom v Liptovskom Mikuláši na plnení úloh Národnej protidrogovej stratégie. Cieľom projektu je viesť deti k zdravému životnému štýlu, ochrane zdravia, pozitívnej predstave o sebe; posilňovať sebavedomie a istotu dieťaťa v rodinnom prostredí, zvládať záťažové situácie, asertívne odmietanie; viesť rodičov k akceptácii svojho dieťaťa, jeho pocitov, názorov, osobnosti. Projekt sa realizuje priamo v MŠ pod vedením lektorky Mgr. Márie Grajciarovej a je rozdelený do piatich blokov:

 

1.  blok – Rodina: pozitívna emočná atmosféra (rodinné prostredie, kamarátstvo, priateľstvo)

 

2. blok – Ľudské telo: zdravý životný štýl, ochrana zdravia, vyjadrovanie kladných a záporných pocitov

 

3. blok – Alkohol: pozitívna predstava o sebe, asertívne správanie, sebavedomie, sebaúcta, sebadôvera, zodpovednosť za svoje správanie, nácvik asertívneho odmietania

 

4. blok – Tabak: utváranie kladných vzťahov k sebe, posilňovanie sebavedomia a istoty dieťaťa v rodinnom prostredí, asertívne odmietanie

 

5. blok – Drogy: záťažové situácie, drogové závislosti, rodič ako pozitívny príklad