Oznamy

ZVEREJŃOVANIE INFORMÁCIÍ O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

Podľa zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011, ktorý uložil v § 11a povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných  pracovných  miestach  pedagogických a odborných zamestnancov.

 
 
Mesto Liptovský Mikuláš 
 
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 
vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca
na obsadenie funkcie - riaditeľ / riaditeľka materskej školy. 
 
Viac informácií viď príloha. 

MŠ - výberové konanie na post riaditeľa MŠ (pdf)