Rada školy

  • Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
  • Uskutočňuje výberové konanie  na riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8. písm. b.) a c.) zákona č. 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
  • Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu rozpočtu, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, k správe o výsledkoch hospodárenia školy, k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho úprocesu.

 

Predseda: Ing. Gabriela Tkáčová
Členovia: Ing. Peter Jurčo
  Ing. Jozef Bobák
  Martina Pažítková
  Alena Fiačanová